Υπηρεσίες

Η ΔΕΚΑ είναι μια ελληνική εταιρία που παρέχει τις παρακάτω προηγμένες υπηρεσίες:› Έξυπνα Κτίρια

› Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί

› Συστήματα Εξοικονόμησης Ενέργειας